четвртак, 2. јул 2015.

Istorijat razvoja i izgradnje Bloka 45

UVOD

Odluka za izradu planove detalje regulacije Bloka 45 doneta je 2001. godine u cilju definisanja uslova za njihovu sveobuhvatnu rekonstrukciju.
Neposred povod za pristupanje izradi planova bili su brojni zahtevi stanovnika bloka za nadziđivanjem objekata i inicijativa opštine Novi Beograd.
Polazne osnovne izrade planova su bile remodelacia bloka i preispitivanje sadržaja i parametara izgrađenih i planiranih površina u bloku.
U obrazloženju odluke je stajalo da je moguća realizacija većeg obima izgradnje, a na osnovu primene maksimalnih vrednosti parametara predviđenih Generalnim urbanističkim planom Beograda.
Nakon preispitivanja brojnih tema (reemodelacije, mogućnosti izgradnje, nadziđivanja, različitih inicijativa, proširenja obuhvata, dostavljenih mišljenja), planosi su izlagani na Komisiji za planove tek 2009. godine, koje je donela zaključak da se planovi vraćaju u fazu koncepta. 

ISTORIJAT RAZVOJA BLOKA 45


Početkom šezdesetiih godina Regulacionim planom opštine Novi Beograd predviđeno je da se na području sela Bežanija izgradi stambeni rejon sa oko 60 000 stanovnika. 
Uz samu obalu Save predviđena su dva stambena bloka (45 i 70), veličine od oko 115 ha za izgradnju oko 9000 stanova sa oko 32000 stanovnika.
1965. - Opšti jugoslovenski konkurs za dobijanje idejnog urbanističkog rešenja
1966. - usvojen je Detaljni urbanistički plan blokova 45 i 70 na Novom Beogradu koji je izrađen
na osnovu prvonagrađenog rada autora arhitekata Ivana Tepeša i V.Gredelja
1967. - ustupljeno zemljište za izgradnju poslovnom udruženju „Inpros“ i GP „Komgrap“, raspisan konkurs za dobijanje arhitektonskih rešenja objekata. 
Konačnoj izgradnji blokova, pristupilo se na osnovu rešenja grupe autora, arhitekata Popovića, Šekerinskog, Čanka i Stane Aleksić.
Godine 1969. počelo se sa izgradnjom prvih objekata u Bloku 45.
Detaljnim urbanističkim planom 
definisani su sledeći urbanistički pokazatelji:
• površina pojedinačnog bloka je oko 56ha
• planirana je gustina naseljenosti od oko 280 st/ha
• u svakom od blokova planirana je izgradnja oko 4300 stanova za 15 700 stanovnika
• planirano je parkiranje za oko 3150 vozila


• od neto teritorije bloka za stambenu, izgradnju angažovano je 60% zemljišta, za prateće objekte 19%, za saobraćajnice i parkinge 21%,
• treba obezbediti 22m2 zelene površine po stanovniku.

Blok je realizovan kao dve jedinstvene urbanističke celine na nivou proširene mesne zajednice, sa namenom:
•površine za stanovanje  sa pratećim zelenim i rekreativnim površinama.
•površine za prateće objekte na nivou rejonskog centra sa odgovarajućim namenama
•površine za centar mesne zajednice,školstvo, zdravstvo i socijalnu zaštitu 
•površine za saobraćaj – kolovozi, trotoari i otvoreni parkinzi. 


Južna polovina bloka prema Savi:
planirana je izgradnja 21 stambenog objekta niže spratnosti P+2 i P+4, u vidu poluatrijumskih kuća otvorenih i orijentisanih prema reci i jugu.
Severne polovine bloka:
planirana je izgradnja 45 stambenih objekta visoke spratnosti tipa solitera od P+7 do P+15+Ps.Svi objekti su grupisani u četiri mikrorejona, a međusobno su povezani po sredini bloka širokim pešačkim komunikacijama i zelenom površinom pod nazivom šetalište Lazara Kardenasa. 
Na mestu ukrštanja tih komunikacija planirani su centri mesne zajednice, dve osnovne škole i tri dečije ustanove u svakom bloku pojedinačno. 

Sadržaji koji su realizovani prema DUP:
• svi planirani stambeni kapaciteti
• jedna osnovna škola i dve KDU u Bloku 45
• jedna OŠ i jedan KDU u Bloku 70
• deo centra mesne zajednice
• sve slobodne, zelene i saobraćajne površine  u blokovima u funkciji stanovanja.

 Sadržaji koji do danas nisu realizovani :
• u bloku 45 nisu izgrađeni jedna osnovna škola i jedan KDU
• veći deo centra mesne zajednice orijentisan ka ulici Jurija Gagarina u oba bloka.
U postojećem stanju se na mestu nerealizovanih sadržaja javne namene nalaze i tzv. „zanatski
centar“, grupacija komercijalnih, privremenih objekata od kojih su danas samo neki u prvobitnoj funkciji, a drugi se koriste kao stambeni ili skladišni prostori. 
Deo ovih površina sekoristi kao sportski tereni.


IZMENE I DOPUNE DUP BLOKA 45


Izmene i dopune Detaljnog urbanističkog plana blokova 45 i 70 na Novom Beogradu rađene su početkom devedesetih godina za deo blokova uz Ulicu Jurija Gagarina u kojima je ostao neizgrađen veći deo planiranog centra mesne zajednice.
U oba bloka planirani su komercijalni sadržaji, stanovanje, SSG i autoperionice, višeetažne garaže, zelene i saobraćajne površine.


Planirani objekti su niske spratnosti od P+1 do P+3. Duž Ulice Jurija Gagarina u oba bloka, a posebno u bloku 70, postoje primarni infrastrukturni koridori koji zauzimaju značajan deo prostora i na taj način smanjuju potencijale korišćenja gradskog graćevinskog zemljišta u
komercijalne svrhe. 
Iznad ovih infrastrukturnih koridora, planirani su parkinzi na otvorenom.
U bloku 45 realizovani su tržni centar Enjub, komercijalni objekat, objekat JKP Parking servisa - perionica automobila i jedan stambeni objekat. 


Detaljnije o izgradnji bloka pogledajte na U VREME KADA SE GRADIO BLOK.
Tekst preuzet sa INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE.